REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Jacek Marcinkowski

 

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, jako praktyki zawodowej lekarza Jacka Marcinkowskiego

§ 2.

Praktyka zawodowa działa pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Marcinkowski.

 

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń.

§ 3.

Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 4.

Zadaniem praktyki jest udzielanie podstawowych/specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, a w szczególności:

a/ opieka w ciąży

b/ opieka ginekologiczna

c/ badania profilaktyczne

d/ ultrasonografia położnicza i ginekologiczna

 

§ 5.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki

Przasnysz ul. Michała Obojskiego 33

oraz

ALFAMEDIC Mława ul. Grzebskiego 12

 

 

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń.

§ 6.

1.  Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lekarz Jacek Marcinkowski.

2. Lekarz, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz..

3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia/inne.

4. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć z dokumentem tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.

 

 

 

IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 7.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

- do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,

- poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,

- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu      na żądanie uprawnionych organów.

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej uprawnionemu podmiotowi w formie                  oryginału, sporządza się kserokopię lub odpis dokumentacji medycznej (przed wydaniem oryginału) 

2.Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

            - 9,86 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,

            - 0,35 zł za 1 stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej,

            - 1,97 zł za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację po raz pierwszy

 

Podstawa prawna:

W związku z RODO 4 maja 2019 r. wszedł jednak w życie przepis art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.). Zgodnie z nim opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Te sposoby to:

1) sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

2) udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych;

3) sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

 

4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów. (Wartość opłaty pocztowej za wysyłkę listu poleconego zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej)

 

V. Opłaty za udzielanie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych.

§ 8.

1. Praktyka zawodowa lekarza Jacka Marcinkowskiego nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Ustala się następujące opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych:

    (patrz zakładka Cennik)

 

 

VI. Postanowienia końcowe.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy:

- ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),

- ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.)

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 01.01.2016

 

Gabinet Lekarski

PRZASNYSZ ul. Obojskiego 33

 

rejestracja (29) 753 82 00

 

Alfamedic
Przychodnia lekarska

MŁAWA ul. Grzebskiego 12

 

wtorek               15.00 - 20.00

czwartek           15.00 - 20.00

 

rejestracja      (23) 676 18 11

 

Możliwa rejestracja PZU

 

www.alfamedic.com.pl

 

Umów wizytę przez internet

Witam na stronie internetowej Gabinetu Położniczo-Ginekologicznego

Gabinet Ginekologiczny

Jacek Marcinkowski

VAD