VAD

Gabinet Ginekologiczny

Jacek Marcinkowski

ALFAMED
Przychodnia Lekarska

Mława ul. Warszawska 40A

wtorek     15.00 - 20.00

czwartek 15.00 - 20.00

rejestracja telefoniczna

(23) 654 84 62

kom. +48 575 757 466

Gabinet Lekarski

Chorzele ul. Grunwaldzka 50

rejestracja telefoniczna

(29) 753 82 00

Gabinet Lekarski

Przasnysz ul. Obojskiego 33

rejestracja telefoniczna

(29) 753 82 00

Umów wizytę przez internet

Umów wizytę przez internet

Witam na stronie internetowej Gabinetu Położniczo-Ginekologicznego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Jacek Marcinkowski

 

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, jako praktyki zawodowej lekarza Jacka Marcinkowskiego

§ 2.

Praktyka zawodowa działa pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Marcinkowski.

 

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń.

§ 3.

Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 4.

Zadaniem praktyki jest udzielanie podstawowych/specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, a w szczególności:

a/ opieka w ciąży

b/ opieka ginekologiczna

c/ badania profilaktyczne

d/ ultrasonografia położnicza i ginekologiczna

 

§ 5.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki

Przasnysz ul. Michała Obojskiego 33

oraz

ALFAMED Mława ul. Warszawska 40a

NZOZ SALUS Chorzele ul. Grunwaldzka 50.

 

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń.

§ 6.

1.  Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lekarz Jacek Marcinkowski.

2. Lekarz, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz..

3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia/inne.

4. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć z dokumentem tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.

 

 

 

IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 7.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

- do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,

- poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,

- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu      na żądanie uprawnionych organów.

   W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej uprawnionemu podmiotowi w formie                   oryginału, sporządza się kserokopię lub odpis dokumentacji medycznej (przed wydaniem oryginału) 

2.Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

            - 9,73 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,

            - 0,34 zł za 1 stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej,

            - 1,95 zł za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację po raz pierwszy

4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów. (Wartość opłaty pocztowej za wysyłkę listu poleconego zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej)

 

V. Opłaty za udzielanie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych.

§ 8.

1. Praktyka zawodowa lekarza Jacka Marcinkowskiego nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Ustala się następujące opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych:

    (patrz zakładka Cennik)

 

 

VI. Postanowienia końcowe.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy:

- ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),

- ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.)

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 01.01.2016